Kdo jsme

Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjediného Boha jako svého Spasitele a Pána, přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života. Kdokoliv může přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky. Své poslání vidíme ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě, svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním sborů podle příkladu novozákonní církve.